Privacy policy

PRIVACYVERKLARING

 

Inhoud

1.      Introductie – wie wij zijn. 1

2.      Wat wij doen met uw persoonsgegevens. 2

A.        Wanneer verzamelen wij uw gegevens?. 2

B.        Welke gegevens kunnen wij verzamelen?. 2

C.        Waarvoor verzamelen wij deze gegevens?. 3

D.        Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken?. 3

E.        Van wie ontvangen wij uw gegevens?. 4

F.        Wie ontvangt uw gegevens via ons?. 4

G.        Waar bewaren wij uw gegevens?. 5

H.        Hoe lang bewaren wij uw gegevens?. 5

I.          Beveiliging. 5

3.      Wat zijn uw rechten?. 6

4.      Wat zijn uw klachtmogelijkheden?. 7

5.      Slotbepaling. 7

 

1. Introductie – wie wij zijn

Verbau NV, met maatschappelijke zetel te Zone industrielle de l'Europe (L) 2, 7900 Leuze-en-Hainaut (België) en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0824.710.133 (hierna Verbau “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Deze privacyverklaring geeft duiding waarom wij uw persoonsgegevens vragen en wat wij met deze gegevens doen. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren.

Deze verklaring geldt alleen voor de persoonsgegevens die Verbau als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Dit is het geval wanneer wij het doel en de middelen (of het “waarom” en “hoe”) van de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen.

Onder ‘verwerking van persoonsgegevens’ verstaan we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het precies gaat, leest u verder in deze privacyverklaring. Het begrip ‘verwerking’ is ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken of verspreiden van die gegevens.

Om misverstanden te vermijden, verduidelijken wij dat deze verklaring van toepassing is op (de bezoeker van) onze website http://www.verbau.be (hierna “Website”) en op de activiteiten die hiermee gepaard gaan of (commerciële) relaties die daaruit zouden voortvloeien. Bijvoorbeeld naar aanleiding van contactopname via de Website bij vragen of interesse in onze producten.

Het is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van (de contactpersonen van) onze klanten. Ook de persoonsgegevens van (de contactpersonen van) ex-klanten, ex-gebruikers worden zo goed en zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd, conform deze privacyverklaring.

Voor vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens verwijzen wij u in eerste instantie graag door naar uw gekende contactpersoon bij ons. U kunt ons ook steeds bereiken via onderstaande gegevens:

 • via de website: https://www.verbau.be
 • via e-mail: privacy@verbau.be
 • via brief: Verbau NV

t.a.v. privacyafdeling

Zone industrielle de l'Europe (L) 2

7900 Leuze-en-Hainaut

België

 

2. Wat wij doen met uw persoonsgegevens

A. Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke wanneer:

 • u ons contacteert of heeft gecontacteerd:

Vb. een bezoek aan de website;
Vb. het invullen van ons contactformulier op onze website;

 • wij één van onze producten aan u leveren of hebben geleverd;
 • u gebruiker bent van onze diensten of bent geweest;
 • wij u in de toekomst producten  zouden kunnen leveren;
 • u ons diensten of producten verschaft;
 • u onze contactpersoon of tussenpersoon bent voor één van onze klanten of leveranciers;
 • u inschrijft op onze nieuwsbrief of wij menen dat deze voor u, als klant, interessant kan zijn.

 

B. Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Wij kunnen onderstaande gegevens van u verwerken. Afhankelijk van de situatie beschikken wij echter niet steeds over al onderstaande gegevens.

 • Uw contactinformatie: bijvoorbeeld uw naam, (professioneel of privé) e-mailadres en enig andere contactgegevens die u bij contactopname met ons verstrekt of die wij u vragen voor contact met u op te nemen bijvoorbeeld in het kader van de nieuwsbrief;
 • Uw persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, gender, geboortedatum, geboorteplaats;
 • Uw werkgerelateerde gegevens: talenkennis, werkgever, beroepsactiviteiten, beroepsbekwaamheid, publicaties, taalvaardigheid, … ;
 • Uw contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie (vb. e-mailberichten),… naar aanleiding van communicatie die wij met u voeren en onderhouden;
 • Uw elektronische identificatiegegevens: bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype, verbindingsmomenten,… naar aanleiding van een bezoek aan onze Website die gebruik maakt van cookies of daarmee vergelijkbare technieken;

In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van gegevens (medische gegevens, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap vakorganisatie) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

 

C. Waarvoor verzamelen wij deze gegevens?

Over het algemeen verwerken wij uw gegevens voor één van de volgende doeleinden:

 • Operationele doeleinden: bijvoorbeeld om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden en producten af te stemmen op marktevoluties, het beantwoorden van uw contactvraag;
 • Zakelijke doeleinden: bijvoorbeeld  om uw klantrelatie of prospectrelatie te beheren en onze producten aan te bieden of leveren; voor het toesturen van nieuwsbrieven.

Wanneer wij uw persoonsgegevens wensen te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, zullen wij u contacteren vóór de verdere verwerking van die gegevens.

 

D. Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor legitieme doeleinden waarbij de verwerking steeds gestoeld zal zijn op de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de algemene verordening gegevensbescherming (de AVG of GDPR).

Over het algemeen verwerken wij gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering of beëindiging van de overeenkomst met onze klanten en leveranciers. Deze overeenkomsten worden opgesteld teneinde klanten onze producten te kunnen verschaffen of teneinde leveranciers hun diensten of producten aan ons te laten verschaffen;.

Bovendien verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer wij de wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te verwerken.

Wij verwerken uw gegevens daarnaast op basis van uw toestemming . U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen. Wij vragen u om een telefonische intrekking van uw toestemming steeds schriftelijk te bevestigen, dan wel uw toestemming in te trekken per e-mail of per brief. Uitschrijven op de nieuwsbrief kan daarenboven eenvoudigweg via de uitschrijflink die voorzien is onderaan elke automatische e-mail die wij versturen. Indien u van ons persoonlijk, niet geautomatiseerde e-mails zou ontvangen kunt u zich eenvoudigweg uitschrijven door de e-mail in die zin te beantwoorden.

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken op basis van onze gerechtsvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het toesturen van nieuwsbrieven aan u als één van onze huidige of gewezen klanten. Door de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat u reeds producten van ons afneemt of heeft afgenomen, beoordelen wij dat enig mogelijk nadeel voor uw rechten zeer gering is, terwijl wij menen dat de verstrekte informatie interessant kan zijn voor u. Waar wij ons op deze juridische verwerkingsgrond baseren, zullen we de effecten die dit kan hebben op uw privacy beperken door ons gebruik ervan te minimaliseren en adequate toegangs- en beveiligingsgaranties in te stellen om ongeoorloofd gebruik te voorkomen en door u de mogelijkheid te bieden deze verwerking onmiddellijk en eenvoudigweg stop te zetten.

 

E. Van wie ontvangen wij uw gegevens?

Wij ontvangen uw gegevens in principe uitsluitend van u rechtstreeks, van openbare bronnen of van derden.

Als u afnemer bent van onze producten kan het bijvoorbeeld zijn dat uw collega’s of werkgever ons uw gegevens doorgeeft.

Naast het consulteren van openbare bronnen zoals de kruispuntbank van ondernemingen, persberichten en andere publiek beschikbare informatie hebben wij samenwerkingsverbanden met diverse partners zoals bedrijven gespecialiseerd in het vergaren van bedrijfsinformatie, bedrijven gespecialiseerd in het aanleveren van prospectielijsten en andere dataleveranciers.

Indien wij uw gegevens van openbare bronnen of via derden verkrijgen en wij uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke in onze systemen verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn vergaard, zullen wij u uiterlijk op het moment van contact, o.m. door middel van een verwijzing naar deze privacyverklaring, over de verwerking van uw gegevens informeren.

 

F. Wie ontvangt uw gegevens via ons?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden, tenzij wanneer wij daar door de wet toe verplicht zijn of wanneer het noodzakelijk is voor het bereiken van één van onze voormelde doeleinden. 

In dit laatste geval gaat het om zogenaamde verwerkers waarop wij beroep doen. Dit zijn dienstverleners die onder schriftelijke instructie van ons en voor ons gegevens verwerken. Bijvoorbeeld: IT-dienstverleners die instaan voor het beheer van onze informaticasystemen (servers en back-up).

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of uitwisselen met derden voor commerciële doeleinden van derden.

Voordat gegevens worden gedeeld met derde landen of internationale organisaties worden deze geanonimiseerd zodat uw persoonsgegevens niet worden gedeeld buiten de Europese Economische Ruimte.

 

G. Waar bewaren wij uw gegevens?

We bewaren uw persoonlijke gegevens op IT-systemen in de Europese Economische Ruimte (EER). Sommige van deze IT-systemen worden uitbesteed aan derden waarbij de gegevens ook worden bewaard in de EER. We hebben ook IT-serviceproviders ingeschakeld die zich buiten de EER bevinden, maar de gegevens worden geanonimiseerd voordat deze zich buiten de EER bevinden. Alle (IT-)dienstverleners treden op als gegevensverwerkers namens ons.

 

H. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.

Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden behouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens te behouden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen voor persoonlijke gegevens zijn gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het leveren van onze producten.

We bewaren bijvoorbeeld bepaalde gegevens en correspondentie om u in de toekomst producten aan te bieden die gelijkaardig zijn aan de u reeds aangeboden producten.

Wanneer het niet langer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we uw persoonlijke gegevens wissen of anonimiseren. Als dit niet (technisch) mogelijk is, bijvoorbeeld omdat uw gegevens in back-uparchieven zijn opgeslagen, dan bewaren wij uw gegevens maar zullen wij deze niet verder verwerken en verwijderen deze wanneer dit mogelijk wordt.

 

I. Beveiliging.

Wij hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot personeel en derden indien die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

 

3. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post).

U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie: indien u dat wenst kan u uw
  persoonsgegevens inzien en hiervan een kopie verkrijgen;
 • Recht van aanpassing of rectificatie: indien u meent dat we onjuiste gegevens
  hebben van u dan kan u ons dit laten weten en dan passen wij deze aan voor u;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid):  indien u dat wenst kan u van ons vragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden die gegevens wel nog moeten verwerken;
 • Recht op beperking van verwerking: indien u denkt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken dan kan u deze verwerking ook laten beperken.
 • Recht van bezwaar: u kan ook bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien het om marketing gaat dan zullen we de verwerking zo snel als mogelijk stopzetten.
 • Recht op overdraagbaarheid: indien u uw persoonsgegevens wenst over te dragen, gelieve contact met ons op te nemen.

De uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen. 

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

 

4. Wat zijn uw klachtmogelijkheden?

Ondanks alles dat wij in het werk stellen om uw privacy te beschermen en de wetgeving daaromtrent na te leven, kan het zijn dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken.

Vanzelfsprekend kan u in dat geval steeds contact met ons opnemen maar daarnaast beschikt u ook over andere klachtmogelijkheden.

In de eerste plaats kunt u een klacht indienen bij ons.

 • via de website: https://www.verbau.be
 • via e-mail: privacy@verbau.be
 • via brief:       Verbau NV

t.a.v. privacyafdeling

Zone industrielle de l'Europe (L) 2

7900 Leuze-en-Hainaut

België

 

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

 • via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 • via fax: +32 (0)2 274 48 35
 • via e-mail: contact@apd-gba.be
 • via brief: Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

 

In de tweede plaats, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de Website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

 

5. Slotbepaling

Wij kunnen eenzijdig beslissen veranderingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze Website.