Disclaimer

DISCLAIMER

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.verbau.be (hierna de “Website”). Door de toegang tot en het gebruik van de Website verklaart u zich als gebruiker uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

1. Inhoud en aansprakelijkheid

De inhoud op deze Website is slechts informatief. De aangeboden informatie kan in geen geval beschouwd worden als een advies. Op geen enkel moment kunnen er rechten ontleend worden aan de ter beschikking gestelde informatie.

Hoewel Verbau de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, stelt Verbau zich niet garant voor de juistheid, de betrouwbaarheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Verbau stelt zich evenmin garant voor de goede werking en beschikbaarheid van de Website.

Indien u als gebruiker onjuistheden, onvolledigheden of veroudering van de aangeboden informatie zou opmerken, kan u ons daar steeds op wijzen door contact met ons op te nemen. 

Verbau kan in ieder geval noch rechtstreeks noch onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de slechte werking, tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website of voor de (in)directe schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de Website of de daarop aangeboden inhoud.

Verbau kan niet verplicht worden de informatie op de Website up-to-date te houden en heeft steeds het recht om de Website, zonder enige melding daarvan, offline te halen.

2. Intellectuele eigendom

Verbau behoudt alle rechten met betrekking tot de op de Website gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze Website, zonder voorafgaandelijke uitdrukkelijke toestemming van Verbau over te nemen, te vermenigvuldigen, te distribueren of openbaar te maken.

3. Wijzigingen

Verbau behoudt zich het recht voor de op of via deze Website aangeboden informatie met in begrip van deze disclaimer en de andere verklaringen, te allen tijde te wijzigen zonder hierover nadere melding te moeten maken. Het verdient dan ook aanbeveling regelmatig na te gaan of de op of via deze Website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en de andere verklaringen, gewijzigd is.

4. Hyperlinks en verwijzing naar inhoud van derden

De eventuele hyperlinks naar andere websites houden geen bekrachtiging of aanbeveling in van de inhoud die daar geboden wordt. De eventuele hyperlinks worden de gebruiker louter ter informatie en voor zijn eigen gebruiksgemak aangeboden. Het gebruik van de eventuele hyperlinks is voor eigen risico van de gebruiker.

Verbau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit het raadplegen van deze externe websites, het gebruik, de inhoud of beschikbaarheid ervan.

5. Privacy

Verbau hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Voor meer uitvoerige informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, verwijzen wij u dan ook door naar onze Privacyverklaring en Cookieverklaring zoals deze gepubliceerd staat op de Website.

6. Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil dat ontstaat naar aanleiding van een bezoek aan of gebruik van deze Website, zijn uitsluitend de rechtscolleges van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd.